O tanečně-pohybové terapii

Co je tanečně-pohybová terapie?

Tanečně-pohybová terapie (TPT) je psychoterapeutická metoda, která využívá pohybu k podpoře emocionální, sociální, kognitivní a fyzické integrace jednotlivce. (Americká asociace taneční terapie). 

Protože se emoce, vnitřní představy a myšlenky odráží v tělesném projevu, práce s tělem je vnímána jako klíč k řešení problému. Díky zaměření na neverbální komunikaci je tato metoda vhodným prostředkem pro práci s těmi, kteří nejsou schopni, či nemohou své pocity a myšlenky vyjádřit slovy, jako např.děti a lidé s traumatem.

Tanečně-pohybová terapie podporuje seberegulaci, zdravé vyjádření emocí, uvolnění tělesného i duševního napětí, pochopení vlastního těla, i navázání vztahu se svým okolím. Pracuje se symbolickým významem pohybu. Skrz symbolické vyjádření emocí a “znovuprožití” klíčových událostí klientova života v bezpečném terapeutickém prostředí lze dosáhnout jejich rozuzlení a nápravy.

Základem úspěšné terapie je navázání terapeutického vztahu, vybudování důvěry a pocitu bezpečí, které je základem jakékoliv psychoterapeutické metody. Pokud se klient cítí ohrožen či se s terapeutem necítí dobře, terapie se stane nepříjemnou, obávanou záležitostí a ke zlepšení tak nemůže dojít. Terapie, která jde opravdu do hloubky, vždy začíná na důvěře.

Jak vypadá individuální terapeutické sezení?

První hodina většinou slouží k diagnostickému dojmu a seznámení dítěte s terapeutem. Dítě bude mít možnost se seznámit s prostorem a budou mu představeny různé pomůcky. Terapeut pozoruje pohybový a emoční projev dítěte, interakci, reakci na prostor a různé pomůcky, preference dítěte, komunikační schopnosti, apod.

Na základě observace sestavíme s rodičem léčebný plán.

Důležitým cílem terapie je navázání terapeutického vztahu, vybudování důvěry a pocitu bezpečí, které je základem jakékoliv psychoterapeutické metody. Pokud se klient/dítě cítí ohroženo, má obavy a terapeutovi nedůvěřuje, terapie by se pro něj stala nepříjemnou, obávanou záležitostí a ke zlepšení stavu nedojde (nelze se zaměřit na chování bez proniknutí do hloubky problému).


Navázání vztahu založeného na důvěře je již samo o sobě terapeutické, neboť u mnoha klientů jsou tyto vztahy porušeny v důsledku traumatu či poruchy vývoje. Pohybová terapie tak nabízí nový/opravný fyzický a emoční prožitek a zkušenost.

TPT pracuje s pojmy “attunement” (naladění) a “empathic reflection” (empatický odraz). Skrz naladění se na pohybový projev klienta a soubytím (being with) v jeho emočním stavu vysílá terapeut zprávu “Já tě vidím, já ti rozumím a jsem tady s tebou”, která je základem vztahu.

Klient je tedy přijatý takový jaký je, stejně tak jsou přijaty i jeho emoce. 

Objednejte si individuální terapii zde

podpora smyslového vnímání
Rozvoj motorických dovedností, prostor pro sebevyjádření a interakci

Jak vypadá skupinová pohybová psychoterapie?

Tanečně-pohybová skupina má obvykle flexibilní strukturu odvíjející se od stavu a koherence skupiny, vždy však začínající přivítáním a rozehřátím, a končící zklidněním těla a mysli.

Při rozehřátí je kladen důraz na tzv. “grounding”, tedy práce na psychické i fyzické připravenosti skupiny pro následující aktivity. Grounding může sestávat z odpočítávání, zpívání, tleskání, či jednoduché pohybové aktivity, která má za úkol zaměřit pozornost členů na přítomný okamžik skupiny. 

Následuje práce na rozehřátí a identifikaci jednotlivých částí těla, které jsou základem sebekontroly a sebeuvědomění. Dle stavu a nálady skupiny pak přichází hlavní část, která může sestávat z jednoduchých pohybových aktivit s pomůckami (hudební nástroje, balonky, šály, obruče), práce ve dvojicích, práce s rytmem, skupinové improvizaci, či opičí dráze. Záměrem je vytvořit prostor pro sebevyjádření, podnítit interakci, vybudovat sociální vazby, a zlepšit prostorové vnímání. Následné zklidnění pak připraví klienta na ukončení skupiny.

První setkání je většinou “oťukávací”. Děti a rodiče se setkávají s novými tvářemi a seznamují s terapeutem. Ten skrz představení nejrůznějších pohybových a tanečních aktivit a pomůcek zjišťuje preference dětí, jejich celkové naladění a míru spolupráce, na základě čehož pak určí směr dalších setkání.


Na co se terapeutická dětská skupina zaměřuje:

práce s rytmem a rozvoj smyslového vnímání skrz hudbu
rozvoj sociálních dovedností a sebekontroly zábavnou formou
  • Vytvoření bezpečného prostředí pro sebevyjádření
  • Identifikace vlastního těla a jeho částí (body awareness a body image)
  • Přijetí každého člena takového, jaký je, ocenění jeho jedinečnosti
  • Rozvoj kreativity a imaginace
  • Zlepšení propriocepce a prostorové orientace
  • Práce na sebekontrole a kontrole impulzivního chování
  • Budování spolupráce a respektu k druhým
  • Rozvoj zdravých sociálních vazeb
  • Uvolnění tělesného i duševního napětí
  • Podpora rozvoje smyslového vnímání

Objednejte se na skupinovou terapii zde

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close