Kreativní pohyb a terapeutický tanec pro děti

Kreativní tanec pro děti, založený na principech tanečně-pohybové terapie, je bezpečným místem pro budování zdravých sociální vazeb, rozvoj vnímání vlastního těla a kreativního sebevyjádření.

kreativní tanec pro děti se speciálními potřebami


Tancovánky – kreativní pohybové skupiny od září 2023

Od září otevíráme nové skupiny kreativního pohybu pro děti s obtížemi v oblasti slovní komunikace, interakce v kolektivu a navazování sociálních kontaktů. Pracovat se bude v malých skupinkách maximálně 4 dětí. Více info viz níže:

Na co se skupiny zaměřují:

  • Vytvoření bezpečného prostředí pro sebevyjádření
  • Identifikaci vlastního těla a jeho částí (body awareness a body image)
  • Přijetí každého člena takového, jaký je, ocenění jeho jedinečnosti
  • Rozvoj kreativity a imaginace
  • Zlepšení propriocepce a prostorové orientace
  • Práci na sebekontrole a kontrole impulzivního chování
  • Budování spolupráce a respektu k druhým
  • Rozvoj zdravých sociálních vazeb
  • Uvolnění tělesného i duševního napětí
  • Podpora rozvoje smyslového vnímání

Přihlašte se na hodinu kreativního tance a pohybu zde či se podívejte na další nabízené služby

Jak vypadá základní struktura hodiny?

Hodina kreativního tance a pohybu pro děti má flexibilní strukturu odvíjející se od stavu a koherence skupiny, vždy však začínající přivítáním a rozehřátím, a končící zklidněním těla a mysli.

Při rozehřátí je kladen důraz na tzv. “grounding”, tedy práce na psychické i fyzické připravenosti skupiny pro následující aktivity. Grounding může sestávat z odpočítávání, zpívání, tleskání, či jednoduché pohybové aktivity, která má za úkol zaměřit pozornost členů na přítomný okamžik skupiny. 

Následuje práce na rozehřátí a identifikaci jednotlivých částí těla, které jsou základem sebekontroly a sebeuvědomění.

Dle stavu a nálady skupiny pak přichází hlavní část. Ta může sestávat z tanečně-pohybových aktivit s pomůckami (hudební nástroje, balonky, šály, obruče), taneční improvizaci, či práce ve dvojicích. Součástí hlavní části mohou být také pohybové hry či opičí dráha.

Záměrem je vytvořit prostor pro sebevyjádření, podnítit interakci, vybudovat sociální vazby, a zlepšit prostorové vnímání. Následné zklidnění pak připraví klienta na ukončení skupiny.

Cílem prvních setkání je většinou budování pocitů bezpečí a komfortu v novém prostoru s novými tvářemi. Každá změna je složitá (nejen pro děti se speciálnimi potřebami – jen si vzpomeňte, jak jste se cítili vy samy při nástupu do nové práce, školy, či dětského kroužku) a skupinový proces protřebuje čas a prostor.

Postupně lze začít pracovat na dílčích tématech, které terapeut vnímá jako pro skupinu podstatné (rozvoj interakce, rozšíření pohybového a expresivního repertoáru, práce na motorice, sebekontrole, spolupráci, apod,…).

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close